imgtop02.jpg

educaciosecundaria1L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa obligatòria per a tots els alumnes en edat escolar i s'estén al llarg de quatre anys després de l'etapa d'Educació Primària.

Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. També facilita la incorporació al món laboral. A aquests estudis s'hi accedeix després d'haver cursat l'educació primària.

S'estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d'un curs. L'alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza al setze.

PROFESSORS

Tutor 1r: Juan José García del Pilar
Tutor 2n: Lluís Martínez Martín
Tutor 3r: Albert Andrés
Tutor 4t: Francisco Javier Román Gómez

Matemàtiques i Naturals 1r i 2n ESO: Lluís Martínez
Matemàtiques, Física i Química i Naturals 3r i 4t ESO: Xavier Socias
Tecnologia, Informàtica i Visual i Plàstica: Javier Román i Juan José García
Castellà i Llatí: Albert Andrés
Català i Filosofia: Jordi-Enric Pàmies
Anglès: Cristina Wyttenbach i Josep Maria Caballé
Alemany: Cristina Wyttenbach
Música: Rosa Rafecas
Socials: Juan José García
Educació Física: Maiol Besora

HORARI

De 9'00 a 13'45 / 15'15 a 17'15

OBJECTIUS GENERALS PER L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en castellà i, si s'escau, en la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge i la contribució d'aquest a la organització dels propis pensaments.
 • Comprendre i expressar-se amb propietat en la llengua o llengües estrangeres objecte d'estudi.
 • Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i tècnics, per enriquir les seues possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.
 • Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts apropiades disponibles, tractar-la de forma autònoma i crítica, amb una finalitat prèviament establerta i transmetre-la de manera organitzada i intel · ligible.
 • Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps del coneixement i l'experiència, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic, contrastant-les i reflexionant sobre el procés seguit.
 • Formar-se una imatge ajustada de si mateix, tenint en compte les seves capacitats, necessitats i interessos per a prendre decisions, valorant l'esforç necessari per superar les dificultats.
 • Adquirir i desenvolupar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques educatives i desenvolupar actituds solidàries i tolerants davant les diferències socials, religioses, de gènere i de raça, superant prejudicis amb esperit crític, obert i democràtic .
 • Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició valorant-los críticament.
 • Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial els relatius als drets i deures dels ciutadans, i adoptar judicis i actituds personals respecte a ells.
 • Analitzar les lleis i els processos bàsics que regeixen el funcionament de la naturalesa, valorar les repercussions positives i negatives que sobre ella tenen les activitats humanes i contribuir a la conservació i millora.
 • Valorar el desenrotllament científic i tecnològic i la seva incidència en el medi físic i social, i utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i lingüístic i contribuir a la conservació i millora, desenvolupant una actitud d'interés i respecte cap a la dimensió pluricultural i plurilingüística entesa com un dret dels pobles i dels individus.
 • Conèixer els diferents elements bàsics del cos humà i comprendre el seu funcionament, així com les conseqüències de l'exercici físic, la higiene, l'alimentació i la vida sana per a la salut.

educaciosecundaria2

Mira el vídeo i coneix l'Escola

videopromocional

infocurs2021

alexia

menudelmes

Propers esdeveniments

ON SOM

ensenyament xtec fecaceen

Segueix-nos en:

facebookyoutube

Visita'ns

Rambla Gener, 30
43720 - L'Arboç

Contacta'ns

tel peu977 67 03 44     fax peu977 67 09 51

email peu correu